GDPR - Zaštita osobnih podataka

PRAVA ISPITANIKA

Korisnicima usluga Implant Centre Martinko d.o.o. (dalje u tekstu: “ispitanici”) u nastavku se izlažu i objašnjavju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje obrađuje Implant Centre Martinko d.o.o. (dalje u tekstu: “voditelj obrade”) u svrhu pružanja registriranih usluga.UVODNO

 • Ispitanik dostavlja osobne podatake radi ispunjenja ugovorne obveze od strane voditelja obrade, odnosno pružanje registriranih usluga ispitaniku. Ukoliko ispitanik ne dostavi tražene, potupne i ispravne osobne podatke, voditelj obrade ne može ispuniti svoju ugovornu obvezu.
 • Voditelj obrade omogućit će tijelima javne vlasti pristup osobnim podacima ispitanika isključivo u svrhu i obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima.

 

 • Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.
 • Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

 • Ispitanicima se skreće pozornost na činjenicu kako osobni podaci koje obrađuje voditelj obrade a koji su vezani uz zdravstveno stanje ispitanika, spadaju pod posebnu kategoriju osobnih podataka, te sukladno tome uživju viši stupanj zaštite.

PRAVO NA PRISTUP

 • Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima.

PRAVO NA ISPRAVAK I BRISANJE

  Ispitanik ima pravo od voditelja obrade tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka. Osobni podaci ispitanika biti će zadržani u sustavu voditelja obrade u vremenu u kojem je to potrebno radi obavljanja registrirane djelatnosti voditelja obrade.

  Ispitanik ima pravo ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Voditelj obrade izbrisat će osobne podatke ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik uloži prigovor na obradu;
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • je to potrebno radi postupanja sukladno zakonskim propisima Europske Unije ili države članice.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

  Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

PRAVO NA PRIJENOS

 • Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

OBAVJEŠĆIVANJE U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

  U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

 • ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija;
 • opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka;
 • opis mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

ZAHTJEV U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA

 • Na zahtjev ispitanika voditelj obrade pružit će sve informacije vezane uz gore navedna prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, voditelj obrade može produljiti rok za odgovor na zahtjev ispitanika za dodatna dva mjeseca, o čemu će voditelj odmah izvijestiti ispitanika uz navođenje razloga za odgodu.
 • U slučaju nepostupanja po zahtjevu ispitanika voditelj obrade će bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).
 • U svrhu odgovora na zahtjev ispitanika, voditelj obrade ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.
 • Radi ostvarivanja svojih prava ispitanici se mogu obratiti nadležnom službeniku za zaštitu osobnih podataka, i to:

  Daniel Pikl, +385 91 5185643, daniel@health-tourism-martinko.com, Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb
  Siniša Dugorepec, +385 91 1544452, sini@health-tourism-martinko.com, Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb
  Fanika Krešić, fanika@implant-centre-martinko.com, Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb

 • Ispitanici se također mogu obratiti voditelju obrade sa pitanjima i zahtjevima vezanim uz zaštitu svojih osobnih podataka u obradi na e-mail, Tel, poštanska adresa.